Analiza kredytowa i jej rodzaje

Analiza kredytowa – specjalny rodzaj analizy finansowej, która koncentruje się na zdolności kredytobiorcy do spłaty zadłużenia i dokonuje kwalifikacji ryzyka kredytowego. Analiza kredytowa przedsiębiorstwa obejmuje zwykle analizę sprawozdań finansowych, a także sprawdzenie, czy kierownictwo firmy jest godne zaufania i kompetentne, ocenę wyceny zabezpieczeń majątkowych itp. Największym problemem analizy kredytowej jest fakt, że dotyczy ona przyszłości. Choć kredytobiorca może się czuć spokojny, znając historię kredytobiorcy, zawsze istnieje niebezpieczeństwo błędu w przewidywaniu, jako że przyszłość ze swej natury jest niepewna.

Rodzaje analizy kredytowej

Analiza statyczna lub bilansowa – rozpatruje relacje w bilansie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji kapitału obrotowego i kredytu do kapitału własnego. Kredytodawcy sprawdzają, czy istnieje odpowiednia płynność zapewniająca pokrycie zobowiązań kredytowych przez aktywa samoupłynniające (zwłaszcza należności i zapasy w procesie upłynnienia aktywów). Analiza tego typu znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku krótkoterminowego kredytu obrotowego, który wciąż się odnawia, ale jest płatny za żądanie. Analizę taką wykorzystuje się w kredytowaniu majątku.

Przepływy pieniężne (założenie kontynuacji działalności) – Nacisk położony jest na zdolność pożyczkobiorcy do generowania nadwyżki finansowej z bieżących operacji. Nadwyżka to środki pozostałe po zaspokojeniu potrzeb obsług istniejącego zadłużenia i utrzymania odpowiednich relacji kapitału obrotowego. Ten rodzaj analizy jest szczególnie przydatny w przypadku kredytów z ustalonym w czasie harmonogramem spłat. Także w finansowaniu pomostowym zadłużenie spłacane jest ze źródła gotówki, np. środków pochodzących z refinansowania.

Likwidacja (zakończenie działalności) – Koncentruje się na ryzyku zdolności spłaty długu w warunkach przymusowych, zwykle w drodze sprzedaży zabezpieczenia. Gdy środki są niedostarczone, kredytodawca stara się wyliczyć realność spłaty z zależności od szans na przetrwanie firmy dłużnika. Jest to podejście bardzo pesymistyczne, ale przydatne w mierzeniu ryzyka. Analiza tego typu jest również szczególnie przydatna w obliczu ryzyka pojawienia się trudności finansowych. Stosuje się ją także przy finansowaniu bazującym na stopniu pokrycia przez zabezpieczenie.

Ocena kredytowa – Ocena kredytowa (scoring) wykorzystuje wszystkie istotne statystyczne dane (finansowe, osobowe lub historyczne) do określenia prawdopodobieństwa niedotrzymania umowy przez kredytobiorców. Kredyt zostaje udzielony gdy pożyczkobiorca spełni minimalne kryteria dla określonego zestawu pożądanych cech kredytobiorcy.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie maj 2022
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Konta oszczędnościowe porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022

Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+